GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsvilkår (“Generelle vilkår”) gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af produkter (“Produkter”) fra Sun & Safe ApS, et selskab, der er registreret i Danmark med CVR-nummer 3752 8455 (“Sun & Safe”) til enhver kunde (“Køber”), medmindre andet er aftalt skriftligt.

1.2 Hvis Køber i sit tilbud, i sin ordre eller på anden måde fastsætter bestemmelser, der er i strid med disse Generelle vilkår, har de Generelle vilkår forrang, også selvom Sun & Safe ikke gør indsigelse mod sådanne modstridende bestemmelser.

 

2. Tilbud og indgåelse af kontrakter

2.1 Oplysninger i Sun & Safes kataloger, brochurer, foldere, reklamer, fotografisk materiale, prislister osv., der specificerer kvalitet, dimensioner og vægt, er kun til orientering og er ikke bindende.

2.2 Sun & Safe anses ikke for at have accepteret Købers købsordre, medmindre Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Sun & Safe, der indeholder en accept af Købers købsordre, eller Sun & Safe har modtaget Købers skriftlige, rettidige, sammenhængende og ubetingede accept af Sun & Safes tilbud (samlet: “Kontrakten”).

2.3 Sun & Safe er ikke bundet af egne afgivne tilbud, hvis Købers accept afviger fra det afgivne tilbud.

 

3. Priser, prisændringer og udgifter

3.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, er alle priser, der er angivet af Sun & Safe, eksklusive moms, skatter, told eller afgifter samt emballage.

3.2 Sun & Safe forbeholder sig ret til at ændre priserne, hvis ændringerne udgør mere end tre (3) % af produktionsomkostninger, lønninger, råvarer, delforsyninger osv. I tilfælde af ændringer af moms, afgifter, skatter og valutakurser er Sun & Safe berettiget til at ændre priserne med virkning fra det tidspunkt, hvor sådanne ændringer træder i kraft.

3.3 Alle udgifter, der er forbundet med Købers ændring og annullering af accepterede ordrer og Købers utilstrækkelige ordreoplysninger, bæres af Køber. Købers anmodninger om ændringer eller annullering af ordrer skal bekræftes af Sun & Safe skriftligt for at være bindende for Sun & Safe.

 

4. Ejendomsforbehold

4.1 Følgende er aftalt med hensyn til leverancer til Køber med hjemsted i andre lande end Tyskland:

4.1.1 Ejendomsretten til de solgte Produkter forbliver hos Sun & Safe, indtil købsprisen inklusive eventuelle renter og ethvert andet forfaldent beløb er betalt fuldt ud til Sun & Safe. Køber skal håndtere og opbevare de leverede Produkter, så de kan identificeres som Sun & Safes ejendom. Sun & Safe bevarer ejendomsretten til Produktet, indtil alle udestående beløb er betalt, herunder særligt eventuelle specifikke ubetalte saldi, der skyldes til Sun & Safe som en del af forretningsforholdet med Køber. Sun & Safe er berettiget til for Købers regning at forsikre Produktet mod tyveri, skader, brand, vandskade og andre skader, medmindre Køber verificerbart har tegnet en sådan forsikring. 4.1.2 Hvis Køber misligholder Kontrakten, især i tilfælde af betalingsmisligholdelse, er Sun & Safe – efter levering af et skriftligt varsel – berettiget til at tilbagetage Produktet. Dette udgør ikke annullering af Kontrakten. Køber er forpligtet til straks at informere Sun & Safe om alle spørgsmål vedrørende bevarelse af ejendomsretten, herunder særligt foranstaltninger vedrørende udlæg i ejendom eller faktisk indblanding i ejendomsforbeholdet. 4.2.1 Ethvert leveret Produkt forbliver Sun & Safes ejendom, indtil det er blevet betalt.

4.2 Der er enighed om følgende vedrørende leverancer til Køber med hjemsted i Tyskland:

4.2.2 Sun & Safe bevarer ejendomsretten til Produkterne, indtil fuld betaling af alle sikrede fordringer, herunder eventuelle saldi fra et eksisterende kontoforhold med Køber. Produkterne samt alle varer, der erstatter Produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet i henhold til denne bestemmelse, omtales i det følgende som “Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold”. 4.2.3 Køber kan behandle og sælge Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold, i forbindelse med almindelig forretningsvirksomhed, så længe Køber ikke er forsinket. Pant eller sikkerhedsstillelse relateret til de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold, er ikke tilladt. 4.2.4 Behandling eller ændring af Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold, skal altid ske på vegne af Sun & Safes som producent i henhold til § 950 i BGB (den tyske borgerlige civilret). Derved opstår der dog ingen yderligere forpligtelser for Sun & Safe. Hvis de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold, behandles, ændres, forbindes til eller blandes med andre varer, som ikke tilhører Sun & Safe, aftales det hermed, at Sun & Safe erhverver medejerskab til de nye varer på grundlag af værdien af de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold (fakturaværdi inklusive moms), til de forarbejdede, modificerede, forbundne eller blandede varer på tidspunktet for forarbejdningen, ændringen, forbindelsen eller blandingen. 4.2.5 Køber skal på vegne af Sun & Safe og uden vederlag deponere og korrekt forsikre Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold.

4.2.6 Af sikkerhedsmæssige årsager overfører Køber hermed til Sun & Safe alle sine krav (herunder alle saldi fra den eksisterende kontoforhold, ejerskab og medejerskab), som er et resultat af salg, behandling, ændring, tilslutning eller blanding af Produkterne eller fra ethvert andet retsgrundlag (lovgivning om forsikring or tort) med hensyn til Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold. Sun & Safe accepterer overførslen. Sun & Safe bemyndiger Køber til at gøre de overførte krav gældende i eget navn på vegne af Sun & Safe. Denne direkte debiteringstilladelse kan dog tilbagekaldes, hvis Køber ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt.

4.2.7 I tilfælde af pant, beslaglæggelse eller andre afhændelser eller interventioner fra tredjemand vedrørende Produkter, der er omfattet af

ejendomsforbehold, er Køber forpligtet til straks at underrette tredjeparten om Sun & Safes ejendomsret og straks at underrette Sun & Safe herom. Alle omkostninger og tab, der er forvoldt derved, afholdes af Køber.

4.2.8 Efter påkrav fra Køber er Sun & Safe forpligtet til at frigive sine tildelte sikkerheder i det omfang, deres realiserbare værdi overstiger de åbne krav, der skal sikres, med mere end 20 %.

4.2.9 Hvis Køber ikke overholder sine forpligtelser i henhold til disse Generelle vilkår, kan Sun & Safe hæve denne Kontrakt og kræve, at Produkter, der er omfattet af ejendomsforbehold, bliver tilbageleveret. Særligt betalingsforsinkelse anses for at være Købers manglende overholdelse.

4.2.10 Bestemmelserne i dette punkt 4.2 er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af dennes lovvalgsbestemmelser og med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (Wien, 1980) (CISG).

 

5. Levering

5.1 Leveringsbestemmelser, der er aftalt mellem Sun & Safe og Køber, skal fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2020. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle leverancer ske i henhold til “DAP”-leveringsbestemmelsen hos Køber i overensstemmelse med Incoterms 2020. Dellevering af Produkter er tilladt, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis Køber ikke modtager levering af Produkterne på det aftalte leveringstidspunkt, kan Sun & Safe fakturere Køber et ekspeditionsgebyr på ikke mindre end EUR 1.000 eksklusive moms.

 

6. Betaling

6.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, udsteder Sun & Safe en faktura på den samlede købspris på tidspunktet for Sun & Safes udstedelse af en skriftlig ordrebekræftelse.

6.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal betaling af Sun & Safes fakturaer ske på fakturadatoen.

6.3 Sun & Safe leverer ikke, før Sun & Safe har modtaget fuld betaling af den samlede købspris. Udsættelse af leveringstidspunktet, der skyldes Købers forsinkede betaling, udgør ikke forsinkelse, jf. punkt 7.1

6.4 Hvis Køber ikke overholder betalingsfristen, kan Sun & Safe opkræve renter på kontotilgodehavendet med 2 % per måned, og Sun & Safe kan vælge at sælge Produkterne for Købers regning efter at have underrettet Køber herom eller opbevare Produkterne for Købers risiko og regning. Renterne forfalder til betaling og skal betales straks, uden at der kræves yderligere varsel. Alle omkostninger i forbindelse med opkrævning af de fakturerede beløb (herunder eventuelle udenretlige opkrævningsomkostninger) skal betales af Køber.

6.5 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller modregne noget beløb i et udestående beløb, der er forfaldet til betaling til Sun & Safe.

6.6 Hvis Køber ikke betaler fakturaen rettidigt, er Sun & Safe ikke forpligtet til at foretage yderligere leverancer, selv om der er indgået yderligere kontrakter med Køber.

 

7. Leveringstidspunkt

7.1 Ethvert leveringstidspunkt, der er angivet af Sun & Safe, er ikke bindende for Sun & Safe, da det angivne leveringstidspunkt kun er blevet anslået ud fra Sun & Safes vurdering og er underlagt den betingelse, at Køber behørigt har overholdt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår, herunder Sun & Safes betalingsbetingelser, jf. punkt 6. Efterfølgende ændringer eller tillæg til Kontrakten annullerer det tidligere angivne leveringstidspunkt, og et nyt ikke-bindende leveringstidspunkt vil gælde. Sun & Safes levering inden for to (2) uger efter det af Sun & Safe angivne leveringstidspunkt, skal altid betragtes som rettidig levering.

7.2 Sun & Safe forbeholder sig ret til at levere Produkterne i rater.

 

8. Forsinkelse

8.1 Hvis Sun & Safe ikke har leveret inden to (2) uger efter det af Sun & Safe angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 7.1, er Køber ved skriftlig meddelelse til Sun & Safe berettiget til at kræve levering og specificere et seneste leveringstidspunkt efter mindst tre (3) uger, hvorved det

anføres, at Køber har til hensigt at opsige Kontrakten, hvis levering ikke finder sted inden for den fastsatte tid.

8.2 Hvis levering ikke har fundet sted inden for den frist, som Køber har fastsat i henhold til punkt 8.1 er Køber ved skriftlig meddelelse til Sun & Safe berettiget til at opsige Kontrakten ved med hensyn til den del af Produkterne, som er forsinket – dog ikke med hensyn til allerede leverede Produkter.

8.3 Med undtagelse af den opsigelsesret, der er nævnt i punkt 8.1, har Køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser for manglende overholdelse af Kontrakten: Køber er f.eks. ikke berettiget til at kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, tabt indtjening, tabt fortjeneste, mistede besparelser, tab af data, tab af goodwill eller indirekte tab eller følgetab på grund af forsinkelsen.

8.4 Det af Sun & Safe angivne leveringstidspunkt vil blive udsat i tilfælde af begivenheder, der ligger uden for Sun & Safes kontrol og ikke kunne forudses på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten (“Force Majeure”). Der henvises til punkt 11.

 

9. Anmeldelse af krav

9.1 Når Produkterne er blevet leveret, skal Køber foretage en sådan undersøgelse som følger af god handelsskik. Hvis Produkterne er mangelfulde i forhold til kvalitet eller kvantitet, skal Køber straks skriftligt underrette Sun & Safe. Hvis manglen er skjult, skal Køber skriftligt underrette Sun & Safe inden for to (2) dage efter, at Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen. Sker dette ikke, mister Køber sin ret til at fremsætte et krav mod Sun & Safe på grund af mangler.

9.2 Under alle omstændigheder mister Køber sin ret til at gøre mangler ved Produkterne gældende, hvis Køber ikke giver Sun & Safe meddelelse herom senest inden for en periode på tolv (12) måneder, efter at Produkterne blev leveret til Køber.

9.3 Hvis meddelelsen om en mangel afgives for sent, men Sun & Safe alligevel indgår i drøftelser om fakta med Køber på grund af meddelelsen om manglen, indebærer dette ikke, at Sun & Safe giver afkald på sin ret

til senere at gøre gældende, at meddelelsen om manglen blev afgivet for sent.

 

10. Mangler

10.1 Hvis der konstateres mangler, og der gives behørig meddelelse om sådanne mangler til Sun &Safe, er Sun & Safe berettiget og forpligtet til – efter eget valg – enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købspris, hvorefter manglen er blevet endeligt afhjulpet.

10.2 Hvis Sun & Safe ikke opfylder sine forpligtelser i henhold punkt 10.1 inden for 20 arbejdsdage efter, at meddelelsen om manglen er afklaret, er Køber berettiget til at underrette Sun & Safe om en sidste frist på mindst tre (3) uger til at afhjælpe manglen. Hvis Sun & Safes forpligtelse ikke er opfyldt inden for den fastsatte frist, er Køber berettiget til at opsige Kontrakten med hensyn til det mangelfulde Produkt, hvis manglen betragtes som væsentlig, eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købsprisen på det mangelfulde Produkt, hvis manglen anses for at være uvæsentlig.

10.3 Medmindre det er anført ovenfor i punkt 10.2, er Sun & Safe ikke ansvarlig for eventuelle mangler, og Køber er derfor ikke berettiget til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende for kontraktbrud end dem, der er anført ovenfor. Sun & Safe er under ingen omstændigheder, med undtagelse af grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tabt indtjening, tabt fortjeneste, mistede besparelser, tab af data, tab af goodwill eller indirekte tab eller følgetab.

 

11. Force Majeure

11.1 Sun & Safe er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse på grund af force majeure, herunder – men ikke begrænset til – krig, optøjer, indblanding fra regeringer eller lokale myndigheder, strejker, lockouts, eksport- eller importforbud, vejrforhold, brand, mangel af råmateriale, bemanding, energiforsyning eller maskinnedbrud, epidemier, transporthindringer og -forstyrrelser af osv., og uanset om sådanne hindringer påvirker Sun & Safe eller en underleverandør. I tilfælde af force majeure udsættes leveringstidspunktet i en periode svarende til hindringens varighed. Hver part er dog berettiget til skriftligt at opsige Kontrakten vedrørende de

relevante leverancer, hvis hindringen har varet eller forventes at vare mere end tre (3) måneder.

 

12. Ansvarsbegrænsning

 

12.1 Sun & Safes erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset som beskrevet nedenfor.

 

12.2 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Sun & Safe ikke ansvarlig for Købers eller andre parters driftstab, tab af tid, tab af fortjeneste, tabt indtjening eller andre indirekte tab eller følgetab eller indirekte skader.

 

12.3 Disse Generelle vilkår udelukker eller begrænser kun Sun & Safes ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

 

13. Produktansvar

13.1 Med forbehold af de begrænsninger, der er angivet i dette punkt 13, er Sun & Safe ansvarlig for produktansvarsskader i henhold til de til enhver tid gældende danske regler om produktansvar.

13.2 I det omfang Sun & Safe er forpligtet til at betale erstatning på grund af produktansvar, er Sun & Safes erstatningsansvar under alle omstændigheder begrænset til direkte tab. Sun & Safe er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, mistet indtjening, tabt fortjeneste, mistede besparelser, tab af data, tab af goodwill eller indirekte tab eller følgeskader.

13.3 Sun & Safes produktansvar skal under alle omstændigheder være begrænset til det til enhver tid resterende forsikringsbeløb i henhold til Sun & Safes produktansvarsforsikring.

13.4 I det omfang produktansvar pålægges Sun & Safe på grund af et tredjepartskrav, skal Køber holde Sun & Safe skadesløs i samme omfang, som Sun & Safes ansvar er begrænset over for Køber i overensstemmelse med ovenstående.

13.5 Hvis en tredjepart indgiver et erstatningskrav i henhold til ovenstående mod enten Sun & Safe eller Køber, skal den pågældende part straks underrette den anden part herom.

 

14. Immaterielle rettigheder

14.1 Materialer, der er skabt, designet og/eller fremstillet af Sun & Safe, dvs. varemærker, handelsnavne, emballering, udsmykning, trykning, plader, fotografier, film, fotografiruller, forskudte plader og samlinger forbliver Sun & Safes ejendom, uanset om materialet faktureres separat over for Køber, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køber skal behandle oplysningerne som fortrolige og har ikke ret til at videregive, kopiere og/eller videregive oplysninger til tredjepart uden Sun & Safes forudgående skriftlige accept.

14.2 Sun & Safe bevarer den fulde ejendomsret til alle immaterialrettigheder, herunder- men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker, design, patenter osv., der er skabt, designet, erhvervet og/eller på anden måde tilkommer Sun & Safe. Medmindre andet er aftalt skriftligt, anses Sun & Safe ikke for at have videregivet, overdraget eller på anden måde tildelt nogen rettigheder til nogen af sådanne immaterialrettigheder til Køber eller nogen tredjepart.

14.3 Hvis Køber overtræder punkt 14.1 er Sun & Safe berettiget til at kræve sit tab erstattet af Køber. Desuden har Sun & Safe ret til – uden sikkerhedsstillelse – at få nedlagt forbud mod Købers ulovlige aktiviteter.

 

15. Delvis ugyldighed

15.1 Hvis en eller flere af vilkårene og betingelserne i disse Generelle vilkår eller en del af et vilkår anses for ugyldige, ulovlige, ikke anvendelige eller ikke kan håndhæves, påvirkes eller formindskes gyldigheden, håndhævelsen, lovligheden eller anvendeligheden af alle andre vilkår og betingelser ikke.

 

16. Lovvalg

16.1 Disse Generelle vilkår og eventuelle efterfølgende Kontrakter er underlagt dansk lovgivning med undtagelse af eventuelle lovvalgsregler i dansk ret.

 

17. Tvister

17.1 Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Generelle vilkår og enhver efterfølgende Kontrakt – herunder eventuelle tvister om eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, afgøres ved en voldgiftsret i overensstemmelse med de voldgiftsregler, der er vedtaget af Voldgiftsinstituttet og i kraft på det tidspunkt, hvor en sådan procedure indledes. Voldgiftsstedet er Kolding. Det sprog, der skal anvendes i voldgiftssagen, er engelsk.

Gyldig fra 17. 08.2020 (Version 01)